Productconformiteit

Richtlijnen en normen

Hier vindt u actuele informatie over de richtlijnen en normen betreffende productveiligheidsvereisten en technische markttoegangsvereisten.

ATEX

De ATEX-richtlijnen van de Europese Unie omvatten de productrichtlijn 2014/34/EU en de bedrijfsrichtlijn 1999/92/EG. Ze leggen de regels vast voor het op de markt brengen van producten die worden toegepast op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. De benaming ATEX komt van de afkorting van het Franse ATmosphère EXplosible.

 • Meer over de ATEX-richtlijnen

  Die ATEX-leidraad werd oorspronkelijk in 1994 als Richtlijn 94/9/EG gepubliceerd. Met het ‘nieuwe wetgevingskader’ werd de ATEX-richtlijn 94/9/EG vervangen door Richtlijn 2014/34/EU. Deze richtlijn harmoniseert de verschillende vereisten in de EU, met het doel tot een uniform veiligheidsniveau te komen en handelsbelemmeringen te elimineren.

  De leidraad omvat de bescherming van personen en de basisregels inzake gezondheid en veiligheid, alsook de minimale voorschriften. Dat behelst onder andere dat potentiële ontstekingsbronnen die een ontploffing kunnen veroorzaken, moeten worden uitgesloten.

  De ATEX-richtlijnen zijn slechts indirect van toepassing op wielen. Die laatste zijn immers geen toestellen of beschermingssystemen in de eigenlijke zijn, maar componenten, die in verschillende technische toepassingen worden ingebouwd en niet specifiek voor toestellen of beschermingssystemen worden vervaardigd. Het onderzoek naar conformiteit gebeurt in de loop van de conformiteitsbeoordeling van het totaalproduct. De fabrikant van het apparaat moet er dus voor zorgen dat zijn totaalproduct voldoet aan de ATEX-regels.

  Blickle Räder+Rollen GmbH & Co. KG kan als fabrikant van wielen alleen bijdragen aan de conformiteit met de richtlijn door elektrisch geleidende of antistatische wielen aan te bevelen. Uitzonderingen vormen daarbij wielen van staal en gietijzer, omdat die bij botsingen of in hun contact met de ondergrond vonken kunnen produceren.

Dodd-Frank Act

De Amerikaanse Dodd-Frank Act in de VS verplicht bedrijven die in de VS op de beurs genoteerd staan, om het gebruik van zgn. ‘conflictmineralen’ in hun producten bekend te maken. Dat kan tot gevolg hebben dat ook Duitse bedrijven hierbij betrokken worden, als die toeleverancier zijn van bedrijven die in de VS op de beurs genoteerd staan.

 • Mer over de Dodd-Frank Act

  De Amerikaanse Dodd-Frank Act is sinds juli 2010 juridisch bindend. Deze wet geldt alleen voor bedrijven die op de beurs van de VS (SEC) genoteerd staan.

  Sectie 1502 van de Dodd-Frank Act moet ervoor zorgen dat bepaalde materialen, zoals tantaal, wolfraam, tin of goud, de zogenaamde ‘conflictmineralen’, niet uit de Democratische Republiek Congo of de eraan grenzende landen worden gehaald, wegens de burgeroorlog die daar woedt.

  De vereisten van de wet hebben betrekking op de gehele toeleveringsketen, maar hebben geen direct effect buiten de VS.

  In Europa is er geen vergelijkbare richtlijn of dergelijke beperking op materiaalbronnen, zodat die producten of grondstoffen legaal in de binnenmarkt kunnen worden ingevoerd en daar vrij mogen worden verhandeld.

  Als een verantwoordelijk bedrijf controleren wij echter met de nodige zorgvuldigheid of de producten die wij aan u leveren een van die grondstoffen in kwestie uit de Democratische Republiek Congo of de buurlanden ervan bevatten. Bij iedere levering aan u komen wij die verplichting na.

  Op basis van onze doorlopende gesprekken met onze leveranciers hebben wij tot nog toe geen gegronde redenen om aan te nemen dat de grondstoffen die in onze producten worden gebruikt uit de genoemde crisisregio zouden kunnen komen. Daarom verklaren wij ons bedrijf in dit opzicht ‘conflictvrij’ in de zin van de ‘Dodd-Frank Act’.

PAK

Talrijke polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) zijn wegens hun persistentie en hun toxiciteit van groot belang als schadelijke stoffen voor het milieu. Om die reden wordt het gebruik van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in Bijlage XVII van de REACh-verordening nr. 1272/2013 beperkt.

 • Meer over PAK

  Op 6 december 2013 werd de bestaande regeling van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in bijlage XVII van de REACH-verordening EG 1907/2006 uitgebreid. Sinds 27 december 2015 is het gehalte van PAK in rubber en kunststofartikelen met langdurig contact met huid of mond beperkt tot 1 mg/kg per PAK.

  Verder werden de PAK-grenswaarden van de GS-specificatie van de Duitse commissie voor productveiligheid AfPS GS 2014:01 PAK verscherpt.

  Omdat onze producten (wielen) niet behoren tot onderdelen waarvan redelijkerwijze kan worden verwacht dat ze langdurig of herhaald contact met de huid hebben gedurende hun gebruik, vallen onze producten (wielen) niet onder de genoemde voorschriften.

  Toch kunnen wij op aanvraag rubber wielen aanbieden die aan de bovenvermelde grenswaarden voldoen. Wij zijn in het bezit van de overeenkomstige verklaringen van de rubberfabrikanten die aan ons leveren, en van testresultaten van een onafhankelijk instituut dat wij in deze kwestie opdracht hebben gegeven.

POP

Persistente organische schadelijke stoffen (in het Engels ‘Persistent Organic Pollutants’ of POP) vertegenwoordigen wegens hun persistentie een probleem op wereldschaal, dat alleen internationaal kan worden geregeld. Ter bestrijding van de uit de POP voortvloeiende gevaren voor de mens en het milieu werden in het verleden verschillende internationale milieu-overeenkomsten afgesloten.

 • Meer over POP

  Als persistente organische schadelijke stoffen (POP) worden organische chemicaliën bedoeld, die bepaalde eigenschappen vertonen:

  • Persistentie over een lange tijdsduur
  • Potentie tot verspreiding in het milieu over grote afstand
  • Accumulatie in de voedselketen
  • Giftig voor mens en dier

   

  Op 29 april 2004 werden met Verordening (EG) nr. 850/2004 gedetailleerde regels over de productie, het op de markt brengen, het gebruik en het vrijkomen van POP voor de lidstaten van de EU vastgelegd. Het doel van de verordening is om, in lijn met het voorzorgsbeginsel, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen POP.

  Wij bevestigen hiermee dat wij aan de vereisten van de verordening voldoen en dat onze producten vrij zijn van persistente organische schadelijke stoffen (POP) volgens verordening (EG) nr. 850/2004 bijlage I)

REACh

REACh staat voor ‘Registration, Evaluation, Authorisation & Restriction of Chemical’, d.w.z. de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen. Het gaat hierbij om een EU-chemicaliënverordening die op 1 juni 2007 van kracht werd.

 • Meer over REACh

  Met de REACh-verordening (EG) nr. 1907/2006 werd een vergaande nieuwe structurering van het chemicaliënbeleid doorgevoerd. Door REACh werd de wetgeving inzake chemische stoffen ten gronde geharmoniseerd. Het doel daarbij is om mens en milieu te beschermen en om alle inlichtingen over chemische stoffen in Europa centraal te registreren.

  Voor het eerst is een wetgeving inzake chemische stoffen ook van toepassing op stoffen in afgewerkte producten. Als fabrikant van afgewerkte producten is Blickle Räder+Rollen GmbH & Co. KG daarom verplicht om inlichtingen te verstrekken, wanneer zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) bestanddeel zouden uitmaken van onze producten.

  Nadat de REACh-verordening in juni 2007 van kracht is geworden, zijn wij begonnen het productenprogramma regelmatig te controleren qua SVHC. Mocht een stof van de kandidaatslijst in ons product aanwezig zijn in meer dan 0,1 massaprocent, dan vervullen wij onmiddellijk onze plicht tot geven van informatie overeenkomstig artikel 33 van de REACh-verordening.

  Volgende artikelen bevatten een stof van de SVHC-kandidaatslijst met > 0,1 massaprocent:

  • Octa-methyl-cyclotetrasiloxaan (D4) (CAS Nr. 556-67-2)
  • Deca-methyl-cyclopentasiloxaan (D5) (CAS Nr. 541-02-6)
  • Dodeca-methyl-cyclohexasiloxaan (D6) (CAS Nr. 540-97-6)

   

  Link naar de actuele SVHC-kandidaatslijst: https://echa.europa.eu/nl/candidate-list-table

RoHS

Giftige en voor het milieu gevaarlijke stoffen van de elektronica komen in de kringloop van de natuur terecht. Door de RoHS-richtlijnen moeten die stoffen uit de producten worden verbannen. RoHS (Restriction of Hazardous Substances) is de EG-richtlijn 2011/65/EU van 8 juni 2011.

 • Meer over RoHS

  De titel van de RoHS-richtlijn luidt als volgt: “Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur”.

  Deze EU-richtlijn werd met de publicatie van de verordening “Stoffen in elektrische en elektronische apparatuur” – ElektroStoffV op 9 mei 2013 omgezet in Duits nationaal recht.

  Op 4 juni 2015 werd door de gedelegeerde richtlijn 2015/863/EU de lijst van gevaarlijke stoffen met 4 stoffen uitgebreid.

  Bij de producten van Blickle Räder+Rollen GmbH & Co. KG gaat het niet om elektrische of elektronische apparatuur, wat betekent dat de verordening geen toepassing vindt op onze producten.

  Omdat onze wielen echter op elektrische of elektronische apparatuur worden gemonteerd, gebruiken wij in onze producten geen materialen die de grenswaarden van de in bijlage II opgenomen stoffen overschrijden. Dat betekent dat wij u de conformiteit met RoHS kunnen bevestigen.