Algemene verkoopvoorwaarden

Blickle bv - Duwijckstraat 17 - 2500 Lier

Behoudens afwijkende schriftelijke overeenkomst, zijn al de aanbiedingen en leveringen van Blickle BV. aan derden (verder de opdrachtgever genoemd) aan de hiernavolgende voorwaarden onderworpen.

Voorwaarden van opdrachtgevers zijn nooit van toepassing, ook niet indien de opdrachtnemer ze niet uitdrukkelijk tegenspreekt.

Het niet voldoen aan één van de voorwaarden heeft nooit een invloed op de toepasbaarheid van de andere voorwaarden. Eventuele nietigheid van één van de voorwaarden, heeft eveneens geen invloed op de toepasbaarheid van de andere voorwaarden.

1. Aanbiedingen / bestellingen:
De offertes zijn bindend voor de besteller. Wij zijn slechts gebonden door onze schriftelijke bevestiging. Een overeenkomst komt tot stand op de dag van ondertekening door Blickle BV of haar schriftelijke toestemming per e-mail. Voor bestellingen via de webshop geldt het volgende: De klant kan producten uit ons assortiment selecteren en verzamelen in de zogenaamde winkelwagen via de knop met het winkelwagen symbool of binnen de winkelwagen via de knop "artikel toevoegen". Door te klikken op de knop "bindende bestelling" doet de klant een bindend aanbod om de goederen in het winkelmandje te kopen. Voordat de offerte/bestelling wordt ingediend, kan de klant de gegevens te allen tijde wijzigen en bekijken. De offerte kan echter alleen worden ingediend en verzonden als de besteller deze contractvoorwaarden heeft aanvaard door het vakje "Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en er kennis van genomen" aan te kruisen en ze daardoor in zijn offerte heeft opgenomen. Bij vooruitbetaling ontvangt de besteller eerst een automatische orderbevestiging per e-mail waarin de bestelling opnieuw wordt vermeld. De automatische ontvangstbevestiging documenteert slechts de ontvangst van de bestelling van de klant en vormt geen aanvaarding van het aanbod. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer wij een overeenkomstige verklaring van aanvaarding ("orderbevestiging") afgeven, die per afzonderlijke e-mail wordt verzonden.

2. In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Elke bestelling is slechts geldig na bevestiging door onze administratie en na goedkeuring door Blickle BV.
Mondelinge toezeggingen door - en afspraken met ondergeschikten van de opdrachtnemer binden deze niet , tenzij deze door een gevolmachtigde van de opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

3. Verzending en transport der goederen:
Onze prijzen gelden af fabriek, tenzij anders vermeld op de offerte en op de orderbevestiging. Transport van de goederen gebeurt op risico van de koper, zelfs bij een franco levering. De op de vrachtbrief of leveringsbon vermelde hoeveelheden gelden als geleverde hoeveelheden.

4. Terugzendingen:
Eventuele terugzendingen dienen franco te geschieden, tenzij anders overeengekomen door de partijen.
Goederen die worden teruggestuurd worden slechts aanvaard na goedkeuring door Blickle BV.
Goederen komen énkel in aanmerking voor terugzending indien het om standaardartikels gaat. Artikels die specifiek voor een klant ontworpen en geproduceerd werden kunnen niet worden teruggenomen.

Indien goederen worden teruggestuurd wegens een foute bestelling door de klant worden de goederen slechts gecrediteerd indien ze in een nieuwe en ongebruikte staat zijn en zelfs dan worden ze teruggenomen aan max. 90% van het gefactureerde bedrag (met een minimum van € 75). Terugzendingen dienen verstuurd te worden naar volgend adres:
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Z. Hd. Export Group 1
Heinrich Blickle-Straße 1
72348 Rosenfeld
Germany

5. Leveringstermijnen:
De bestellingen worden in volgorde van ontvangst uitgevoerd. Onze leveringstermijnen worden slechts vermeld ter informatie (indicatief) en vormen dus geenszins een vaste overeenkomst.
Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, zal de opdrachtgever nimmer recht geven op schadevergoeding, intresten, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem voortvloeit uit de overeenkomst die hij met de Blickle BV heeft aangegaan. Bijgevolg wijst Blickle BV elke verantwoordelijkheid voor late levering van de hand.

6. Eigendomsvoorbehoud en risico-overdracht:
De goederen blijven onze eigendom tot het moment waarop de klant de verschuldigde bedragen volledig betaald heeft. Behoudens andere schriftelijke overeenkomst, blijven de vormen of elk ander productiegereedschap dat door Blickle BV werd ontworpen en vervaardigd, haar eigendom, zelfs indien de prijs hiervan in rekening werd gebracht en betaald werd door de opdrachtgever. Zo dit productiegereedschap gedurende 5 jaar niet in productie gesteld werd, behoudt Blickle BV het recht om dit gereedschap zonder voorafgaande mededeling te vernietigen.
Blickle BV heeft het recht de goederen die klaar zijn voor transport, doch buiten zijn schuld niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening, risico en kosten van de opdrachtgever op te slaan en betaling te verlangen als had de aflevering plaatsgevonden.
Bij Franco-verzendingen wordt het risico op de opdrachtgever overgedragen vanaf de verzending. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever zich voldoende tegen dit risico te verzekeren. Indien Blickle BV zich, bij het in gebreke blijven van de opdrachtgever, tegen dit risico dient te verzekeren, zullen alle kosten alsmede de betaling van de verschuldigde premies voor rekening van de opdrachtgever zijn.

7. Prijzen:
Onze prijslijsten mogen zonder voorafgaande mededeling gewijzigd worden; het zijn geen offertes daar elke bestelling aan een akkoord van Blickle BV onderworpen blijft. Onze prijzen kunnen worden herzien in geval van wijziging van externe factoren (wijziging van douanekosten), heffingen, prijzen van grondstoffen, loonkosten, enz. alsook bij schommelingen in de wisselkoersen.
Indien de opdrachtgever bepaalde eisen stelt aan de verpakking van de te leveren materialen zal dit aan kostprijs en tegen voorlegging van de kosten in rekening worden gebracht. De verpakking wordt niet teruggenomen.

8. Betaling:
Onze facturen zijn betaalbaar te Lier binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de offerte en orderbevestiging. Kortingen voor directe betaling worden niet aanvaard door Blickle BV, tenzij na schriftelijk akkoord.
Indien een andere betalingswijze is overeengekomen, bijvoorbeeld per kredietkaart, vooruitbetaling of Bancontact, is deze verschuldigd bij het sluiten van de overeenkomst. Fulfilment agents, sales representatives, consultants en reizende verkopers zijn niet bevoegd voor incasso- en opschortingsovereenkomsten.
Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur, zal de opdrachtgever aan Blickle BV, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist, een rente van 10% jaarlijks over het gefactureerde bedrag verschuldigd zijn. Dit onverminderd met de overige rechten welke Blickle BV uit hoofde van wanprestatie en uit hoofde van deze algemene leveringsvoorwaarden heeft.
Onverminderd het hierboven bepaalde, is de opdrachtgever bij niet tijdige betaling, zonder ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op de factuur verschuldigd met een minimum van 125,00 Euro.
De niet betaling van een factuur op de vervaldag maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
Bij niet-tijdige betaling mag Blickle BV de goederen terugvorderen van rechtswege en zonder ingebrekestelling, door het kenbaar maken van haar wil door een met de post aangetekend schrijven of e-mail aan de opdrachtgever, die zich niet meer zal mogen verzetten tegen terugname van de goederen. Blickle BV heeft in dit geval het recht op een schadevergoeding van 20% van de contractwaarde. De belasting op de toegevoegde waarde of enig ander recht of taks valt ten laste van de koper.
Schuldvergelijking kan door Blickle BV in elk geval ingeroepen worden.
De koper is slechts gerechtigd tot verrekening of inhouding van de betaling, zelfs in geval van een kennisgeving van gebreken, indien zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of onbetwist zijn. Betalingsachterstand (ook met betrekking tot eerdere bestellingen) of omstandigheden die de kredietwaardigheid van de klant kunnen verminderen, leiden tot de onmiddellijke opeisbaarheid van al onze vorderingen zonder rekening te houden met aanvaarde wissels. In deze gevallen hebben wij ook het recht om alleen tegen vooruitbetaling of zekerheidstelling te leveren en ons na een redelijke termijn uit de overeenkomst terug te trekken en schadevergoeding te eisen.

9. Schadevergoeding - waarborg - vorderingsrechten:
Klachten dienen onmiddellijk, uiterlijk vijf werkdagen na aflevering van de goederen, dan wel in geval van verborgen gebreken, nadat deze bekend zijn geworden, bij Blickle BV te worden ingediend om geldig te zijn. Daar Blickle BV geen klachten aanvaardt voor ontbrekende hoeveelheden, die niet vastgesteld werden bij aankomst, verzoekt Blickle BV om de goederen na te kijken bij levering en de ontbrekende hoeveelheden, de beschadiging of elke abnormale vertraging door de vervoerder te doen vaststellen en aan deze laatste het gebruikelijk voorbehoud te maken.

Blickle BV wijst elke verantwoordelijkheid van de hand voor ongevallen of schade, voor vertraging of onderbreking van de dienst, veroorzaakt door al dan niet verborgen fouten aan haar producten of door elke mogelijke fabricagefout.
Blickle BV behoudt zich het recht voor, zelfs in de loop van de uitvoering van een bestelling, een financiële waarborg te vorderen indien en wanneer zij dit voor haar noodzakelijk acht.
Alle gevallen van overmacht, in de breedste zin van het woord (inclusief epidemieën en pandemieën) geeft Blickle BV het recht de aangegane verbintenissen naar haar goeddunken te verbreken of de uitvoering te schorsen en dit zonder enige formaliteit en zonder dat de koper enige schadeloosstelling of tegemoetkoming kan vorderen.
Blickle BV garandeert haar producten voor fabricage- of grondstoffouten. Garantieclaims verjaren één jaar na levering.

10. Levering en service; afwijking voor speciale leveringen:
De opdrachtgevers worden verzocht hun orders te groeperen per orders van minimum € 500. Mocht dit minimumbedrag niet bereikt worden, dan houdt Blickle BV zich het recht voor een bijdrage in de verzendingskosten en administratiekosten aan te rekenen.
Voor speciale uitvoeringen zijn afwijkingen tot +/- 10 % op de totale geleverde hoeveelheid toegestaan en wordt de totale aankoopprijs overeenkomstig aangepast.

11. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding:
Voor alle geschillen zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. De Belgische wetgeving is steeds van toepassing.

12. Documentatie:
De foto‘s en beschrijvingen van de producten van Blickle BV in de door haar verstrekte documentatie en alle andere mogelijke informaties zijn slechts informatief en houden geen enkele verbintenis van harentwege in.
Blickle BV behoudt zich tevens het recht voor om zonder reden, zonder voorafgaande kennisgeving en op elk willekeurig moment de algemene voorwaarden te wijzigen.

Mei 2023